ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM)

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 4-4

رسول نورالسناء؛ محمدجواد اصغرپور؛ هیرش سلطان پناه


ELECTRICAL AND THERMAL ANALYSIS OF NI-CD BATTERIES

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 5-5

M.A.S. MASOUM؛ M. GHASSEMI؛ M. SARVI


ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 5-5

ابوالقاسم صیادیان؛ کامبیز بدیع؛ محمد معین؛ نصرا... مقدم


تخمین نفوذپذیری با تصاویر تشدید مغناطیسی و روش شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی- مغزی آسیب دیده

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 5-5

عفت یاحقی؛ حمید سلطانیان زاده؛ مجید شهریاری؛ ناصر فتورای؛ دکتر اوینگ


تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 5-5

وهاب دهلقی؛ محمد تفضلی شادپور؛ سیامک نجاریان


INTRODUCTION TO AN ITERATIVE WEIGHTED MEAN SMOOTHING FILTER BASED ON A SIMPLE FUZZY RULE

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 5-5

H.S. HAKOURI G؛ M.B. MENHAJ؛ H. MORADMAND


کورونای داخلی در پلی اتیلین

دوره 09، شماره 1، بهمن 1368، صفحه 25-32

محمدقلی محمدی؛ علیرضا علویان مهر


تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 27-34

محمدعلی بوترابی؛ سعید شبستری؛ معصومه فرجی


دینامیک فنرها

دوره 02، شماره 1، شهریور 1348، صفحه 32-38

نادر خورزاد


دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه

دوره 13، شماره 1، بهمن 1371، صفحه 35-42

مجدالدین میرمحمد حسینی؛ محمدتقی عبادی؛ محمدرضا صبور


مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 35-42

تیمور اسلام کیش؛ فرامرز دولتی


توسعه یک مدل MADM دو بعدی با استفاده از شاخص CF

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 36-45

مهدی غضنفری؛ مجید نوجوان