کورونای داخلی در پلی اتیلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر