دوره و شماره: دوره 09، شماره 1 
کورونای داخلی در پلی اتیلین

صفحه 25-32

محمدقلی محمدی؛ علیرضا علویان مهر