ساختمان کمپلکس های مربوط به تری اتانول آمین با یونهای فلزات قلیائی و قلیائی خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت