حل معادلات انتگرالی سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر با روش مارچنیگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مشهد

2 مهندسی مکانیک دانشگاه مشهد