انتقال گرما در پره های سوزنی و تعیین شرایط بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان