تهیه ال افدرین و نورافدرین به روش بیوسنتتیک- سنتتیک از اثر تخمیر مخمر آبجوبر روی بنز آلدئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه