دوره و شماره: دوره 09، شماره 2 
هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی

صفحه 82-90

محمود پورکرمانی؛ محمود احمدی پور