ساختار نوکلئونها در هسته های فوق سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی