کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 شرکت توانیر