بررسی خواص مهندسی و پایائی بتن های حاوی افزودنی های شیمیایی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه امام حسین