شیمی مایو گلوبین به عنوان عامل اصلی رنگی موجود در گوشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر