بررسی تحلیلی و تجربی رفار دینامیکی یک ساختمان بلند بیست و پنج طبقه با سیستم باربر جانبی دیوار برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده