دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 

مقاله پژوهشی

بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی

صفحه 1-6

علی اصغر اصغریان جدی؛ محمد شیخ زاده؛ داود اردوخانی


بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی

صفحه 7-14

فتح ا... مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ اسماعیل صلاحی


رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری

صفحه 43-57

حسین ایزدان؛ سیدحسین امیرشاهی


اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر

صفحه 71-80

مجید صفرجوهری؛ مسعود لطیفی؛ محمد امانی تهرانی؛ حمید تاجری


بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال

صفحه 95-101

ابراهیم اسماعیل زاده؛ حمید بهرامپوری؛ نوید نیک صفت