دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 
3. الگوریتم تعویض های جفتی در برنامه ریزی ماشین های موازی

صفحه 122-129

سیدمحمد تقی فاطمی قمی؛ فریبرز جولای قزوینی


7. استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت

صفحه 168-174

حسین عسگریان ابیانه؛ مسعود علی اکبر گلکار؛ غلامرضا منیبی؛ مرتضی خسرویان