دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 
استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت

صفحه 168-174

حسین عسگریان ابیانه؛ مسعود علی اکبر گلکار؛ غلامرضا منیبی؛ مرتضی خسرویان