شبیه سازی کامپیوتری جریان خون به عنوان یک سیال غیر نیوتنی در شبکه شریانی الاستیک در حالت دائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان