برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد قدرت توسط (IEEE) و مقایسه آن با برنامه های این دوره در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبی