دوره و شماره: دوره 07، شماره 1 

مقاله پژوهشی

تحقیق و صنعت

صفحه 5-7

علی اصغر توفیق