دوره و شماره: دوره 07، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. پیش عامل برای برنامه المان های محدود SAPIV

صفحه 75-78

محسن بهرامی؛ منصور توفیقی


2. بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ

صفحه 79-85

سیداحمد معتمدی؛ سیدمحمد احدی؛ ناصر صدقی


4. نرم افزار مراکز سویچ

صفحه 89-99

مهران دولتشاهی؛ کریم فائز؛ احمد صلاحی