نرم افزار مراکز سویچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته الکترونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران