نقش ماشین های راشل در تولید پارچه های دو محوری و چند محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر