محاسبه قابلیت پذیرش مغناطسی ماده نوترونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی علوم و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر