دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 
بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز

صفحه 272-279

آزاده خیرالعموم؛ فرهاد خراشه؛ سیدکیان سید؛ خشایار نیلچی


سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV

صفحه 337-347

حمید حیدر؛ احد توکلی؛ هرمز بوذری


بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام

صفحه 348-360

سید مهدی فخرایی؛ کارو لوکس؛ بهرام سجادی بی ریا


بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها

صفحه 373-378

فرشاد الماس گنج؛ کارو لوکس؛ محمود بی جن خان؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ سیدعلی صالحی