تحلیل غیرخطی محیط های سازه ای دو بعدی با استفاده از روش اجزای مرزی بدون نیاز به انتگرال گیری دامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان