بهینه سازی تولید اسید سیتریک با استفاده از طراحی آزمایش ها در روش تخمیر حالت جامد با بکارگیری قارچ آسپرژیلوس نایجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان