دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 

مقاله پژوهشی

طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT

صفحه 213-230

محمد اقدسی؛ سیامک نوری


بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات

صفحه 293-299

فرشاد الماس گنج؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ کارو لوکس؛ محمود بیجن خان؛ محمدحسن قاسمیان


مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری

صفحه 330-336

بهرام رضایی؛ فیروز علی نیا؛ اسماعیل جرجانی