دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 

مقاله پژوهشی

1. طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT

صفحه 213-230

محمد اقدسی؛ سیامک نوری


4. برنامه ریزی و افزایش بهره وری نیروی کار در معادن

صفحه 267-275

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ سیدحمید سکاکی


6. بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات

صفحه 293-299

فرشاد الماس گنج؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ کارو لوکس؛ محمود بیجن خان؛ محمدحسن قاسمیان


9. مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری

صفحه 330-336

بهرام رضایی؛ فیروز علی نیا؛ اسماعیل جرجانی