روش حداقل مربعات بازگشتی برتی تخمین پارامترهای غیرخطی در سیستم های خطی سازی شده متغیر با زمان در فضای حالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان