دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 
حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری

صفحه 435-443

ابراهیم اسماعیل زاده؛ عبدالرضا اوحدی همدانی