طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان