نمایه نویسندگان

آ

 • آرزو، بهروز مدلسازی استاتیکی و دینامیکی تاثیر تکیه گاههای کمکی فیکسچربرتختی و زبری سطح حاصل از ماشینکاری [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]

ا

 • ابوالحسنی، افسانه بررسی تحلیلی پایداری خودرو در ترمز گیری [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 17-17]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • احمدپور، ذبیح اله بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]
 • اختیاری، اسفندیار مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • ادیبی، پیمان شناسایی کلمات دستنویس نستعلیق فارسی با استفاده از تقطیع مبتنی بر گانتور بالایی کلمات و مدل پنهان مارکف [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • اسلامی، ابوالفضل تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر مبنای نتایج CPT [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 13-13]
 • اصغری، غلامرضا کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 15-15]
 • امیرشاهی، سیدحسین کاربرد رابط ه اصلی کیوبلکا- مانک در تقلید منحنی انعکاسی حاصله از مخلوط الیاف رنگی بدون محدودیت در تعداد اولیه ها [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 16-16]

ب

 • برنن، رابرت بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • بشیری، حسین بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]
 • بیک، علی بررسی تحلیلی و تجربی گسیختگی بناییها تحت تاثیر برش (بارگذاری برشی نای از زلزله در ساختمانهای روستایی) [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 30-30]
 • بهزادی پور، محمدرضا مدلسازی استاتیکی و دینامیکی تاثیر تکیه گاههای کمکی فیکسچربرتختی و زبری سطح حاصل از ماشینکاری [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • بهمدی، هما بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]

پ

 • پرکار، بابک روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • پرکار، سیامک روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • پورکاوه، بهرنگ محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 1-1]
 • پورمحمود حصار، نادر شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سیلندر نوسانی با استفاده از روش گردابه تصادفی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 18-18]

ت

 • توکلی، احد تسریع روش SEMN برای تحلیل آنتنهای میکرواستریپ محدود [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]

ج

 • جواب ور، داریوش بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]
 • جوهری، مجید مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]

ح

 • حسینی، سیدکاظم بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]
 • حسینی، سیدمحمود کاربرد زمین آمار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 31-31]
 • حکاک، محمد تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]

خ

 • خلیل زاده، محمدعلی بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • خوارزمی، محمدرفیع اتوماتای یادگیرسلولی و کاربردهای آن در پردازش تصاویر [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 8-8]
 • خوش طینت، خدیجه بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]

د

 • داغیانی، حمیدرضا معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • داغیانی، حمیدرضا محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • درویزه، ابوالفضل بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]

ر

 • راشد محصل، جلیل تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]
 • رحیمی نژاد، مهدی مقایسه و ارزیابی کارآیی انواع روش های استخراج پارامترهای بازنمایی و هنجارسازی در بازشناسی مستقل از گوینده گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • رضایی، بهرام تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • رضاوندی، آرش برخورد ساختمانها حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن از طریق آزمایشات میز لرزان [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 11-11]
 • رضائی، بهرام تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • رفیعی، امیرآرش تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • رفیعی، امیرآرش تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • رفیعی، سیدحسین کاربرد رابط ه اصلی کیوبلکا- مانک در تقلید منحنی انعکاسی حاصله از مخلوط الیاف رنگی بدون محدودیت در تعداد اولیه ها [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 16-16]
 • رفیع زاده، مهدی کنترل رآکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون متیل متاکریلات به روش پیش بین غیرخطی مبتنی بر مدل، برای ردیابی مسیردمایی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • رهایی، علیرضا بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهارشده در خاک تحت اثر زلزله [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 33-33]

ز

 • زمانی، جمال معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • زمان کبیر، محمد مطالعه پایداری غیرخطی سقفهای پوسته ای بزرگ دهانه بتن مسلح تحت بارگذاری ثقلی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 28-28]
 • زندی، پروین بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]

س

 • سخایی، سید محمود مدلسازی و کاربرد سیگنال های آگوستیکی لیزر در پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 7-7]
 • سیدصالحی، سید علی مقایسه و ارزیابی کارآیی انواع روش های استخراج پارامترهای بازنمایی و هنجارسازی در بازشناسی مستقل از گوینده گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • سرابی، علی اصغر بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 18-18]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا برخورد ساختمانها حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن از طریق آزمایشات میز لرزان [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 11-11]
 • سیم چی، عبدالرضا ارتباط بین ریزساختار و سرعت چگالش با شرایط تولید درتف جوشی لیزری پودرهای آهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]

ش

 • شیخ زاده، حمید بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • شریفی، علی بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • شکیب، حمزه پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 10-10]
 • شکراللهی مغانی، جواد محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 1-1]

ص

 • صبا، حمیدرضا بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهارشده در خاک تحت اثر زلزله [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 33-33]
 • صدیقی، مجتبی معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • صدیقی، مجتبی محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • صفابخش، رضا شناسایی کلمات دستنویس نستعلیق فارسی با استفاده از تقطیع مبتنی بر گانتور بالایی کلمات و مدل پنهان مارکف [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • صفوی، سید مصطفی تخصیص منابع رادیویی جهت انتقال حداکثر بار ترافیک چند رسانه ای در شبکه های سلولی نسل سوم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • صلاحی، اسماعیل بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • صلای نادری، مهدی روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 2-2]
 • صندیدزاده، محمدعلی بهبود سیستم هدایت اتوماتیک قطار با استفاده از بهینه سازی دینامیکی فازی و کنترل چند مرحله ای [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 6-6]

ض

 • ضیا توحیدی، رضا پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 10-10]

ع

 • عابدی، مهرداد مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • عابدی، مهرداد روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 2-2]
 • عباسی آرند، بیژن تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]
 • عباس زاده، مسعود کنترل رآکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون متیل متاکریلات به روش پیش بین غیرخطی مبتنی بر مدل، برای ردیابی مسیردمایی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • عبدالله، امیر بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]
 • عبداللهی، جمال بررسی تحلیلی و تجربی گسیختگی بناییها تحت تاثیر برش (بارگذاری برشی نای از زلزله در ساختمانهای روستایی) [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 30-30]
 • عترتی، سیدمحمد مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • عترتیب خسروشاهی، سیدمحمد مدلسازی و کاربرد سیگنال های آگوستیکی لیزر در پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 7-7]
 • عسگری، حمیدرضا کاربرد زمین آمار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 31-31]
 • علویان، سیدعلی تخصیص منابع رادیویی جهت انتقال حداکثر بار ترافیک چند رسانه ای در شبکه های سلولی نسل سوم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • علوی نیا، علی محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]

غ

ف

 • فتحی، حمید محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 1-1]
 • فتح آبادی بزچلوئی، حسن تحلیل پایداری سیستم های غیرخطی و بررسی نوسان در آنها با استفاده از سیستم کمکی طراحی شده [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 5-5]
 • فتح آبادی بزچلوئی، حسن روشی نوین جهت آنالیز نوسان سازهای سینوسی RF [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 5-5]
 • فرد، عظیم تسریع روش SEMN برای تحلیل آنتنهای میکرواستریپ محدود [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]
 • فریمن، جرج بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • فرورقی، کیوان تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]
 • فهیمی فر، احمد تحلیل غیرخطی فضاهای زیرزمینی با مدل الاستوویسکو پلاستیک [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 12-12]

ق

 • قدیری، بهزاد شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سیلندر نوسانی با استفاده از روش گردابه تصادفی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 18-18]
 • قره پتیان، گئورگ باباملک روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 2-2]
 • قهرمان، بیژن کاربرد زمین آمار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 31-31]

ک

 • کبگانیان، منصور بررسی تحلیلی پایداری خودرو در ترمز گیری [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 17-17]
 • کبودیان، جهانشاه بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]
 • کتیبه، همایون کاربرد مدل تخلخل دو گانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل و ناقص [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 32-32]
 • کرمانشاه، محمد کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 15-15]
 • کلاهدوزان، محمد تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • کلاهدوزان، محمد تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]

گ

 • گلدانی، محمد تقی بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]

ل

 • لیاقت، غلامحسین معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • لیاقت، غلامحسین بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]
 • لیاقت، غلامحسین محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]

م

 • مارقوسیان، واهاک بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • میبدی، محمدرضا اتوماتای یادگیرسلولی و کاربردهای آن در پردازش تصاویر [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 8-8]
 • مجیدی، علیرضا تحلیل ظرفیت باربری استاتیکی و شبه استاتیکی پی های سطحی به روش اجزای مجزا [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 29-29]
 • مدرس، حمید بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 18-18]
 • میرقاسمی، علی اصغر تحلیل ظرفیت باربری استاتیکی و شبه استاتیکی پی های سطحی به روش اجزای مجزا [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 29-29]
 • مضطرزاده، فتح الله بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • مطیع نصرآبادی، علی بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • منهاج، محمدباقر بهبود سیستم هدایت اتوماتیک قطار با استفاده از بهینه سازی دینامیکی فازی و کنترل چند مرحله ای [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 6-6]
 • مهرجوئی، محمد بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 18-18]

ن

 • نادری، اصغر کاربرد مدل تخلخل دو گانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل و ناقص [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 32-32]
 • نجفی، مهدی مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صداخفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 14-14]
 • نقئی، حسین مطالعه پایداری غیرخطی سقفهای پوسته ای بزرگ دهانه بتن مسلح تحت بارگذاری ثقلی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 28-28]
 • نیکروش، سیدکمال الدین تحلیل پایداری سیستم های غیرخطی و بررسی نوسان در آنها با استفاده از سیستم کمکی طراحی شده [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 5-5]
 • نیکروش، سید کمال الدین روشی نوین جهت آنالیز نوسان سازهای سینوسی RF [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 5-5]
 • نورآذر، سیدسلمان شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سیلندر نوسانی با استفاده از روش گردابه تصادفی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 18-18]
 • نوع پرست، محمد تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • نوع پرست، محمد تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]

و

 • وحیدی، بهروز روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]

ه

 • هاشمی گلپایگانی، محمدرضا بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • هاشمی نژاد، سیدمحمد مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صداخفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 14-14]
 • هاینریش، یورگن بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • هزارخانی، اردشیر شرایط شیمی- فیزیکی خاص در 450C به عنوان عوامل باز دارنده نهشت کالکوپیریت در معدن مس پورفیری سونگون - (آذربایجان ایران) [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 23-23]
 • همایون پور، محمدمهدی بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]