دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 
بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5

صفحه 99-108

کاووس فلامکی؛ محمد ادریسی؛ مرتضی سهرابی


بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی

صفحه 123-128

حسن رحیمی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ فرزاد خدیوپور


تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR

صفحه 177-201

شهرام شیرانی؛ علی کرباسیان؛ ولی ا.. طحانی