نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده محبوبی، بهروز ررسی انصال کوتاه در سیستم های AC دارای خطوط انتقال HVDC [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 178-188]
 • امیری، شروین بررسی تئوریک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار برای کاربرد در رادار باند X [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 152-163]

ب

ح

 • حجی، رسول برنامه ریزی تولید دسته ای با منابع محدود و زمان آماده سازی صفر [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 132-136]

خ

 • خرسندی، سیاوش فشرده سازی اطلاعات تصویری [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 237-247]
 • خورسند، میرهوشنگ مراحل طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از شبکه کامپیوتری کنترل و نظارت پست های برق [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 258-267]

د

 • داغیانی، حمیدرضا تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • دماوندی، حبیب ا... تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]

ر

 • رمضانیانپور، علی اکبر کاربرد سنگ تراس جاجرود و اصلاح خواص ان با استفاده از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده (SP) [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 148-151]
 • رهائی، علیرضا تحقیق و بررسی به منظور تدوین بارگذاری استاندارد پل ها [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 137-147]

س

 • سلیمانی، محمد بررسی تئوریک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار برای کاربرد در رادار باند X [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 152-163]

ش

 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع الکتریکی توجیه پدیده تراکم به وسیله تشکیل سیم های نازک در مسیرهای طولی و عرضی [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 215-221]
 • شاه نظری، محمدرضا کاربرد سنگ تراس جاجرود و اصلاح خواص ان با استفاده از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده (SP) [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 148-151]
 • شیروی، امیرحسین حل عددی لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 203-209]

ص

 • صادقی، محمدعلی تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • صدرنژاد، خطیب اسلام تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]
 • صمدیان، مرتضی تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]

ظ

 • ظهورف، حسن بهینه وزن ربات با فضای کاری مشخص [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 210-214]

ف

 • فائز، کریم کلیات مراحل طراحی و ساخت ایستگاههای مرکزی در سیستم های نظارت و کنترل برق [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 170-177]
 • فائز، کریم فشرده سازی اطلاعات تصویری [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 237-247]
 • فائز، کریم مراحل طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از شبکه کامپیوتری کنترل و نظارت پست های برق [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 258-267]
 • فرمند، فرشاد کلیات مراحل طراحی و ساخت ایستگاههای مرکزی در سیستم های نظارت و کنترل برق [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 170-177]
 • فیض ا... بنام، جاوید وسایل نوین کمک آموزشی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 189-192]

ق

 • قزل ایاغ، حمید مراحل طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از شبکه کامپیوتری کنترل و نظارت پست های برق [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 258-267]

ک

 • کیان فر، فرهاد کاربرد آمار کلاسیک و آمار بیری در روش ارزیابی و بازبینی پروژه [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 222-231]
 • کبیری قمی، حمید تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]

م

 • مصلحی، محمود کلیات مراحل طراحی و ساخت ایستگاههای مرکزی در سیستم های نظارت و کنترل برق [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 170-177]
 • معینی مازندرانی، روزبه اثرات امواج سطحی بر روی تشعشع آنتن های میکرو استریپ [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 248-257]
 • ملکی، مجید حل عددی لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 203-209]
 • منتصرکوهساری، شهرام پخش بار در شبکه های متناوبی که شامل خطوط انتقال جریان مستقیمند [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 164-169]
 • منتصر کوهساری، شهرام ررسی انصال کوتاه در سیستم های AC دارای خطوط انتقال HVDC [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 178-188]

ن

 • نایب زاده، محسن بهبود پایداری عددی تخمین حالت سیستم های قدرت با حفظ ساختار معادلات نرمال سیستم [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 232-236]
 • ناصری، داود بهینه وزن ربات با فضای کاری مشخص [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 210-214]