تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

2 متالورژی دانشگاه صنعتی شریف