پخش بار در شبکه های متناوبی که شامل خطوط انتقال جریان مستقیمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر