برنامه ریزی تولید دسته ای با منابع محدود و زمان آماده سازی صفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف