نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی پور، محمود هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 82-90]
 • اسدی، بهروز مطالعه ای در کنترل پذیری و رویت شوندگی سیستم های کاهش پذیر [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 91-97]

پ

 • پسندیده فرد، محمود حل معادلات انتگرالی سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر با روش مارچنیگ [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 10-15]
 • پورکرمانی، محمود هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 82-90]

ث

 • ثنائی، ابراهیم آنالیز تحلیلی جوشهای نواری و تعیین مقاومت نهائی آنها [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 42-47]

ح

 • حیدری، بهروز کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 98-104]
 • حسینی، سیدحسین تحلیل مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب از دیگاه رژیم سینوسی شبکه الکتریکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 33-41]

خ

 • خامنیان، علی اکبر تحلیل مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب از دیگاه رژیم سینوسی شبکه الکتریکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 33-41]
 • خردمندی، منصور تهیه ال افدرین و نورافدرین به روش بیوسنتتیک- سنتتیک از اثر تخمیر مخمر آبجوبر روی بنز آلدئید [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 19-24]

د

 • داغیانی، حمیدرضا بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]

ر

 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی خواص مهندسی و پایائی بتن های حاوی افزودنی های شیمیایی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 72-77]
 • رهبر، فرامرز کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 98-104]

ش

 • شاکری، محمود بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]
 • شاهسون، محمد انتقال گرما در پره های سوزنی و تعیین شرایط بهینه [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 5-9]
 • شاه نظری، محمدرضا بررسی خواص مهندسی و پایائی بتن های حاوی افزودنی های شیمیایی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 72-77]

ص

 • صادقی، محمدعلی بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]

ط

 • طائب، عباس ساختمان کمپلکس های مربوط به تری اتانول آمین با یونهای فلزات قلیائی و قلیائی خاکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 16-18]

ع

 • عابدی، مهرداد کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 98-104]
 • علویان مهر، علیرضا کورونای داخلی در پلی اتیلین [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 25-32]

غ

ق

 • قاسم زاده، سعید تحلیل مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب از دیگاه رژیم سینوسی شبکه الکتریکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 33-41]

ک

 • کهرم، محسن حل معادلات انتگرالی سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر با روش مارچنیگ [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 10-15]

م

 • محمدی، محمدقلی کورونای داخلی در پلی اتیلین [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 25-32]
 • مدرس، مجید ساختار نوکلئونها در هسته های فوق سنگین [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 78-81]
 • ملکی، مجید انتقال گرما در پره های سوزنی و تعیین شرایط بهینه [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 5-9]