دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجرساختمانی

صفحه 1-1

سهراب ویسه؛ ناهید خدابنده


5. طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک

صفحه 5-5

محمد سعادت سرشت؛ محمود ذوالفقاری؛ فرهاد صمدزادگان


7. مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی

صفحه 7-7

سیدمحمدجواد کلینی؛ احمد خدادادی؛ کیانوش بارانی


9. تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی

صفحه 9-9

رضا احمدی؛ عبدالرضا سیم چی؛ سیدمرتضی سیدریحانی


21. آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه

صفحه 21-21

مهران رستمی؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ سیامک مرادیان؛ علیرضا خسروی؛ سعید باستانی