دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 
MICROCRACKS INTERACTION IN HAVERSIAN CORTICAL BONE

صفحه 5-5

A. RAEISI NAJAFI؛ A.R. ARSHI؛ M.R. ESLAMI؛ S. FARIBORZ؛ M. MOEINZADEH


تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم

صفحه 11-11

ابوالفضل میرزازاده؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سید اصفهانی