پیش بینی تاثیر بارهای دینامیکی با سرعت کم در صفحات لایه ای کامپوزیتی و مقایسه نتایج تئوری با تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان