حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان