به کارگیری روش تجزیه اجزای اصلی در بازسازی منحنی انتقال طیفی محلولها با استفاده از اطلاعات رنگی پویشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان