دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 

مقاله پژوهشی

طراحی PSS غیرخطی براساس حل معادله HJB برای یک سیستم تک ماشینه

صفحه 525-536

محمدجواد یزدان پناه؛ اسماعیل فلاح چولایی


بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد

صفحه 607-613

عباس طبیبی؛ سید عبدالکریم حسینی؛ محمد مرشد


اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای

صفحه 623-627

جعفر قلی امیربیات؛ محمد حقیقات کیش؛ محمد شیخ زاده


نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری

صفحه 640-655

امیرمسعود افتخاری مقدم؛ جمشید شنبه زاده؛ فریبرز محمودی؛ حمید سلطانیان زاده


بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر

صفحه 688-703

فریبرز محمودی؛ جمشید شنبه زاده؛ امیرمسعود افتخاری مقدم؛ حمید سلطانیان زاده