دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 

مقاله پژوهشی

حل مساله تخصیص درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی

صفحه 319-330

سیدحسام الدین ذگردی؛ پیام نیکروش؛ عزیزا... معماریانی


مدل آنالیز و واریانس فازی

صفحه 391-397

محمد سید حسینی؛ عزیزا... معماریان؛ کامران شهانقی


تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی

صفحه 453-466

محمدتقی احمدی؛ محمدحسین صدقیانی؛ حسینعلی مقصودی شورابی


تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC)

صفحه 511-524

مهدی حیدری؛ میربهادر قلی آریانژاد؛ سیدکمال چهارسوقی