نویسنده = محمدتقی فاطمی قمی
مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

دوره 15، شماره 1، مرداد 1373، صفحه 104-112

محمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحمید سکاکی


کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1370، صفحه 23-34

محمدتقی فاطمی قمی؛ شهره شکوهی


یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 198-206

محمدتقی فاطمی قمی؛ کامران احمدی لاری


محاسبه توابع توزیع چگالی و جمعی زمان تکمیل یک پروژه

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 154-157

محمدتقی فاطمی قمی؛ سعید حاجی ابراهیم زرگر


کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 100-108

محمدتقی فاطمی قمی؛ محمدرضا مهرگان


کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 188-191

مهرداد عابدی؛ محمدتقی فاطمی قمی