کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر