مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس