نویسنده = مهرداد عابدی
روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 2-2

مهدی صلای نادری؛ گئورگ باباملک قره پتیان؛ مهرداد عابدی


مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 2-2

مجید جوهری؛ اسفندیار اختیاری؛ مهرداد عابدی؛ سیدمحمد عترتی


مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 491-498

بهروز طوسی؛ گئورک قره پتیان؛ مهرداد عابدی؛ جواد شکرالهی مغانی


کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 98-104

مهرداد عابدی؛ بهروز حیدری؛ فرامرز رهبر


بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 86-88

مهرداد عابدی؛ بهروز وحیدی


کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 188-191

مهرداد عابدی؛ محمدتقی فاطمی قمی


پخش بار در تغذیه کننده های شعاعی سه فاز

دوره 03، شماره 1، آذر 1364، صفحه 23-27

مهرداد عابدی