استفاده از روش Sumt در بررسی مساله توزیع بار اقتصادی ED بین نیروگاههای بخاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر