دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه های پتری فازی

صفحه 1-1

زهره کثیرالولد؛ محمدرضا جاهد مطلق؛ شهاب کلانتر؛ محمدامین شادمانی


7. STRATEGIC PLANS ROAD MAP FOR IRANIAN COMPANIES

صفحه 7-7

K.M. CYRUS؛ S.M. MOATTAR HOSSEINI؛ A. SEIFI


12. بررسی رفتار محدودکننده های شیب در گرادیان های هیدرولیکی شدید

صفحه 12-12

مجتبی علی پرست؛ مرتضی کلاهدوزان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی


23. SYMMETRIC CURVATURE IN LIFTING METRICS

صفحه 23-23

A. HEYDARI؛ N. BOROOJERDIAN؛ E. PEYGHAN