دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 

مقاله پژوهشی

طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه های پتری فازی

صفحه 1-1

زهره کثیرالولد؛ محمدرضا جاهد مطلق؛ شهاب کلانتر؛ محمدامین شادمانی


بررسی رفتار محدودکننده های شیب در گرادیان های هیدرولیکی شدید

صفحه 12-12

مجتبی علی پرست؛ مرتضی کلاهدوزان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی


SYMMETRIC CURVATURE IN LIFTING METRICS

صفحه 23-23

A. HEYDARI؛ N. BOROOJERDIAN؛ E. PEYGHAN