نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 12
3. کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 17-17

سعید سلطانی محمدی؛ اردشیر هزارخانی؛ سیدحسن سیدی قوژدی


6. بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 32-32

اردشیر هزارخانی؛ سعید باقری فر؛ امید اصغری